Tạo phân trang cho blogger đẹp và đã fix lỗi mất bài

Ở bài viết ngày mình sẽ chia sẻ cách tạo phân trang cho blogger blogspot đẹp, fix lỗi mất bài, fix lỗi không phân trang ở label (chuyên mục).

Giao diện phân trang

Các bước tạo phân trang cho blogspot

1. CÀI ĐẶT CSS PHÂN TRANG

Style 1#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px; } .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 12px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #222; background-color:#eee; border: 1px solid #EEEEEE;} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#E5E5E5;text-decoration:none;color: #222;} #blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #fff;background:#DB4920;} .showpageOf{display:none!important} #blog-pager .pages{border:none;}

Style 2#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px; } .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 13px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #AD0B00; background-color:#FAB001;} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#DB4920;text-decoration:none;color: #fff;} #blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #fff;background:#DB4920;} .showpageOf{display:none!important} #blog-pager .pages{border:none;}
Style 3#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px; } .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 13px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #3E5801; background-color:#E0EDC1;} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#FEF6DF;text-decoration:none;color: #E16800;} #blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #D25E71;background:#FFDEDF;} .showpageOf{display:none!important} #blog-pager .pages{border:none;}
Style 4#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;} .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{font-size: 14px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #666; background-color:#eee;} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#359BED;text-decoration:none;color: #fff;} #blog-pager .pagecurrent{font-weight:bold;color: #fff;background:#359BED;} .showpageOf{display:none!important} #blog-pager .pages{border:none;}

Style 5#blog-pager{clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;} .blog-pager {background: none;} .displaypageNum a,.showpage a,.pagecurrent{padding: 5px 10px;margin-right:5px; color: #F4F4F4; background-color:#404042;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);} .displaypageNum a:hover,.showpage a:hover, .pagecurrent{background:#EC8D04;text-decoration:none;color: #fff;} #blog-pager .showpage, #blog-pager, .pagecurrent{font-weight:bold;color: #000;} .showpageOf{display:none!important} #blog-pager .pages{border:none;-webkit-box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);-moz-box-shadow:0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);box-shadow: 0px 5px 3px -1px rgba(50, 50, 50, 0.53);}

Nếu muốn ẩn dòng [First][Last]  thì thêm đoạn code sau vào dưới đoạn code style trên hoặc trước  ]]></b:skin>

2. CÀI ĐẶT JAVASCRIPT PHÂN TRANG BLOGSPOT

- Thêm đoạn js sau vào trước thẻ </body>

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> 
<!-- phan trang toilaquantri.com -->
<script type='text/javascript'>
  /*<![CDATA[*/
    var perPage=10;
    var numPages=2;
    var firstText ='Đầu';
    var lastText ='Cuối';
    var prevText ='« Về';
    var nextText ='Tiếp »';
    var urlactivepage=location.href;
    var home_page="/";
  /*]]>*/
</script>

<script type='text/javascript'>
  /*<![CDATA[*/
    if (typeof firstText == "undefined") firstText = "First"; 
    if (typeof lastText == "undefined") lastText = "Last";
    var noPage;
    var currentPage;
    var currentPageNo;
    var postLabel;
    pagecurrentg();

    function looppagecurrentg(pageInfo) {
        var html = '';
        pageNumber = parseInt(numPages / 2);
        if (pageNumber == numPages - pageNumber) {
            numPages = pageNumber * 2 + 1
        }
        pageStart = currentPageNo - pageNumber;
        if (pageStart < 1) pageStart = 1;
        lastPageNo = parseInt(pageInfo / perPage) + 1;
        if (lastPageNo - 1 == pageInfo / perPage) lastPageNo = lastPageNo - 1;
        pageEnd = pageStart + numPages - 1;
        if (pageEnd > lastPageNo) pageEnd = lastPageNo;
        html += "<span class='showpageOf'>Page " + currentPageNo + ' of ' + lastPageNo + "</span>";
        var prevNumber = parseInt(currentPageNo) - 1;
      
  //Iccsi was here, doing magic      
        if (currentPageNo > 1) {
   if (currentPage == "page") {
     html += '<span class="showpage firstpage"><a href="' + home_page + '">' + firstText + '</a></span>'
   } else {
     html += '<span class="displaypageNum firstpage"><a href="/search/label/' + postLabel + '?&max-results=' + perPage + '">' + firstText + '</a></span>'
   }
  }
  
  if (currentPageNo > 2) {
            if (currentPageNo == 3) { 
                if (currentPage == "page") {
                    html += '<span class="showpage"><a href="' + home_page + '">' + prevText + '</a></span>'
                } else {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="/search/label/' + postLabel + '?&max-results=' + perPage + '">' + prevText + '</a></span>'
                }
            } else {
                if (currentPage == "page") {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage(' + prevNumber + ');return false">' + prevText + '</a></span>'
                } else {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel(' + prevNumber + ');return false">' + prevText + '</a></span>'
                }
            }
        }
        if (pageStart > 1) {
            if (currentPage == "page") {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="' + home_page + '">1</a></span>'
            } else {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="/search/label/' + postLabel + '?&max-results=' + perPage + '">1</a></span>'
            }
        }
        if (pageStart > 2) {
            html += ' ... '
        }
        for (var jj = pageStart; jj <= pageEnd; jj++) {
            if (currentPageNo == jj) {
                html += '<span class="pagecurrent">' + jj + '</span>'
            } else if (jj == 1) {
                if (currentPage == "page") {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="' + home_page + '">1</a></span>'
                } else {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="/search/label/' + postLabel + '?&max-results=' + perPage + '">1</a></span>'
                }
            } else {
                if (currentPage == "page") {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage(' + jj + ');return false">' + jj + '</a></span>'
                } else {
                    html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel(' + jj + ');return false">' + jj + '</a></span>'
                }
            }
        }
        if (pageEnd < lastPageNo - 1) {
            html += '...'
        }
        if (pageEnd < lastPageNo) {
            if (currentPage == "page") {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage(' + lastPageNo + ');return false">' + lastPageNo + '</a></span>'
            } else {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel(' + lastPageNo + ');return false">' + lastPageNo + '</a></span>'
            }
        }


        var nextnumber = parseInt(currentPageNo) + 1;
        if (currentPageNo < (lastPageNo - 1)) {
            if (currentPage == "page") {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage(' + nextnumber + ');return false">' + nextText + '</a></span>'
            } else {
                html += '<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel(' + nextnumber + ');return false">' + nextText + '</a></span>'
            }
  }
  
  if (currentPageNo < lastPageNo) {
   //Iccsi was here, doing magic
   if (currentPage == "page") {
     html += '<span class="displaypageNum lastpage"><a href="#" onclick="redirectpage(' + lastPageNo + ');return false">' + lastText + '</a></span>'
   } else {
     html += '<span class="displaypageNum lastpage"><a href="#" onclick="redirectlabel(' + lastPageNo + ');return false">' + lastText + '</a></span>'
   }
        }

        var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
        var blogPager = document.getElementById("blog-pager");
        for (var p = 0; p < pageArea.length; p++) {
            pageArea[p].innerHTML = html
        }
        if (pageArea && pageArea.length > 0) {
            html = ''
        }
        if (blogPager) {
            blogPager.innerHTML = html
        }
    }

    function totalcountdata(root) {
        var feed = root.feed;
        var totaldata = parseInt(feed.openSearch$totalResults.$t, 10);
        looppagecurrentg(totaldata)
    }

    function pagecurrentg() {
        var thisUrl = urlactivepage;
        if (thisUrl.indexOf("/search/label/") != -1) {
            if (thisUrl.indexOf("?updated-max") != -1) {
                postLabel = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/") + 14, thisUrl.indexOf("?updated-max"))
            } else {
                postLabel = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/") + 14, thisUrl.indexOf("?&max"))
            }
        }
        if (thisUrl.indexOf("?q=") == -1 && thisUrl.indexOf(".html") == -1) {
            if (thisUrl.indexOf("/search/label/") == -1) {
                currentPage = "page";
                if (urlactivepage.indexOf("#PageNo=") != -1) {
                    currentPageNo = urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=") + 8, urlactivepage.length)
                } else {
                    currentPageNo = 1
                }
                document.write("<script src=\"" + home_page + "feeds/posts/summary?max-results=1&alt=json-in-script&callback=totalcountdata\"><\/script>")
            } else {
                currentPage = "label";
                if (thisUrl.indexOf("&max-results=") == -1) {
                    perPage = 20
                }
                if (urlactivepage.indexOf("#PageNo=") != -1) {
                    currentPageNo = urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=") + 8, urlactivepage.length)
                } else {
                    currentPageNo = 1
                }
                document.write('<script src="' + home_page + 'feeds/posts/summary/-/' + postLabel + '?alt=json-in-script&callback=totalcountdata&max-results=1" ><\/script>')
            }
        }
    }

    function redirectpage(numberpage) {
        jsonstart = (numberpage - 1) * perPage;
        noPage = numberpage;
        var nameBody = document.getElementsByTagName('head')[0];
        var newInclude = document.createElement('script');
        newInclude.type = 'text/javascript';
        newInclude.setAttribute("src", home_page + "feeds/posts/summary?start-index=" + jsonstart + "&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");
        nameBody.appendChild(newInclude)
    }

    function redirectlabel(numberpage) {
        jsonstart = (numberpage - 1) * perPage;
        noPage = numberpage;
        var nameBody = document.getElementsByTagName('head')[0];
        var newInclude = document.createElement('script');
        newInclude.type = 'text/javascript';
        newInclude.setAttribute("src", home_page + "feeds/posts/summary/-/" + postLabel + "?start-index=" + jsonstart + "&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");
        nameBody.appendChild(newInclude)
    }

    function finddatepost(root) {
        post = root.feed.entry[0];
        var timestamp1 = post.published.$t.substring(0, 19) + post.published.$t.substring(23, 29);
        var timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);
        if (currentPage == "page") {
            var pAddress = "/search?updated-max=" + timestamp + "&max-results=" + perPage + "#PageNo=" + noPage
        } else {
            var pAddress = "/search/label/" + postLabel + "?updated-max=" + timestamp + "&max-results=" + perPage + "#PageNo=" + noPage
        }
        location.href = pAddress
    }
  /*]]>*/

</script></b:if>

TÙY CHỈNH JS
- perPage: Tùy chỉnh bài viết trên 1 trang. Thiết lập để đồng bộ với số bài đăng hiển thị ở trang chủ.
- numPages: Số phân trang hiện trên thanh navigation
- Thay các chữ First - Last - Previous- Next tùy ý bạn.

SỬA LỖI KHÔNG PHÂN TRANG Ở TRANG NHÃN

- Tìm các đoạn code sau:
expr:href='data:label.url'

- Thay thế bằng đoạn code sau:
expr:href='data:label.url + "?&amp;max-results=10"'


Để gắn link trang nhãn vào menu bạn cần thêm đoạn max-results vào sau đường link như sau:
VD: /search/label/Blogspot%20SEO -> /search/label/Blogspot%20SEO?&amp;max-results=10


Như vậy trang nhãn mới phân trang, đồng thời khi xuất bài bài viết mới bạn cần phải ngắt trang sau ảnh đầu tiên để tránh bài viết quá nặng mà mất bài.


- Lưu mẫu và kiểm tra kết quả -
Mới hơn Cũ hơn