Đáp án Unit test 1-8 EOP HaUI tiếng anh điện tử 6 FULL

 Để đáp ứng nhu cầu cho mấy thanh niên khoa điện tử đại học công nghiệp hà nội học tiếng anh vừa ngu vừa lười như thằng admin web này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em full đáp án unit test eop tiếng anh điện tử 6 từ bài 1 đến bài 8 với số điểm trung bình từ 8.5 đến 10 điểm. Đáp án được chia sẻ bởi Lewis ding.

Hướng dẫn làm unit test eop tiếng anh điện tử 6

Đáp án unit test 1

điểm 8.5


Đáp án unit test 2

Điểm 9.25

Bài 1:
1. flow
2. decoded
3. transistor
4. pressurized
5. command
6. enable
7. drier
8. cache
9. calculate
10. discharge line

Bài 2:
1. will travel
2. drier
3. to remember
4. will be applied
5. to flow
6. to flow
7. to
8. to start
9. to be stored
10. disable

bài 3: bài nghe
1. socket
2. .... the more functions ...
3. core
4. store data
5. two billion

Bài 4: bài đọc
1. ý dài nhất
2. ý dài nhất
3. store data
4. ý dài nhất
5. C++

Đáp án unit test 3

8.25 điểm
Bài 1:
1. sharp
2. snappy
3. gorgeous
4. responsive
5. vibrant
6. solid...
7. config....
8. out...
9. navigate
10. interface

Bài 2:
1. the same... as
2. more...
3. like
4. similar
5. faster than
6. both... and
7. not as...
8. more...
9. unlike
10. shorter than

Bài 3: bài nghe
1. E-com...
2. screen
3. start...
4. weather
5. review

Bài 4: bài đọc
1. ý dài thứ 2
2. ý dài nhất
3. iMessage
4. ý dài thứ 2
5. speaker

Đáp án unit test 4 đúng 100%

Điểm: 10
Bài 1:
1. propose
2. SubcontracTORs
3. onsite
4. contractor
5. occurence
6. ambulance
7. offsite
8. occurence
9. comformance
10. slipped

Bài 2:
1. focusing
2. was broken
3. have built
4. called
5. is going to fly
6. dont we
7 operate
8. started
9. occured
10. took

Bài 3: nghe
1. install
2 the air...
3 plan what...
4 ý dài nhất
5 ý dài nhất

Bài cuối
1 coleman...
2 dài nhất
3 ngắn nhất
4 excavator
5 dài nhất

Đáp án unit test 5 đúng 100%

điểm 10

Bài 1
1 schedule
2 deadlines
3 chief
4 absence
5 promoted
6 advance
7 promotion
8 cover
9 senior
10 consider...

Bài 2
1 have
2 has been
3 have had
4 am
5 will it be
6 can
7 could
8 call
9 will
10 would

Bài 3:
1 he has a headache
2 2:30

Bài 4:
1 .... off
2 call him
3 one

Bài 5:
1 four
2 margaret
3 three
4 .... raise
5 Enginer...

Đáp án unit test 6

điểm 9.5

Bài 1:
1 an obs...
2 router
3 rejects
4 position
5 Firm...
6 Corro...
7 acqui...
8 booster
9 dài nhất
10 dài nhất

Bài 2:
1 must
2 may
3 comes-get
4 boost-installing
5 might
6 try clicking
7 could reset
8 must make
9 rejects-unchecking
10 have been

Bài 3:
1 a sensior
2 printer
3 tech support
4 his com...
5 switching

Bài 4
1 ý dài thứ 2
2 TV
3: 4
4 ... floor
5 error...

Đáp án unit test 7

điểm 9.25

Bài 1
1 candi
2 detail
3 fit
4 exper...
5 contact
6 app...
7 review
8 response
9 willing
10 avai..

Bài 2
1 appreciate
2 like
3 make
4 mentioned
5 make
6 mentioned
7 for
8 be
9 make
10 ...ed

Bài 3
1: 3
2 the employ...
3 thank them
4 dài nhất
5 one

Bài 4
1 ....monster
2 send the cover letter only
3 qualities
4 internet
5 5

Đáp án unit test 8

Bài 1
1 anna...
2 creat...
3 inno..
4 self-awa..
5 effi...
6 deci...
7 com..
8 good
9 pro..
10 ... out

Bài 2
1 are
2 have been
3 have..
4 have been
5 have..
6 to work
7 have .... ed
8 have
9 am
10 have

Bài 3
1 started
2 all ... now
3: 4
4 ý ngắn thứ 2
5 ý dài thứ 2

Bài 4
2: 1 ... 2014
3 dài nhất
4 call
5 men under 30

Nếu bạn muốn học tiếng anh online trên eop một cách hoàn toàn tự động thì có thể xem qua tool eop haui tự động mà mình tìm được này nhé.
Mới hơn Cũ hơn